Сите положби на месечината за 2014 година

Сѐ повеќе луѓе се заинтересирани за точната положба на месечината поради здравствени интервенции, разни диети, плодни денови, психо-физичка рамнотежа, планирање на бременост и сл. Во следните табели ќе имате можност да ги дознаете точните денови за 2014 кога настапува полна месечина, млада месечина итн.

За UT или GMT (светско или гриничко време) потребно е да додадете (+) 5h, а за да го добиете прецизното време за CET (централно европско време) и за Македонија,  потребно е да се направи корекција на времето, така што ќе додадете (+) 6h на времето кое е прикажано на табелите.

На пр. Во табелата е прикажана младата месечина на 01. јануари 2014 во 06:14АМ (во табелата е прикажано EST времето). Корекција на времето за GMT (гриничко време) е 11:14 (додаваме + 5часа)

А за Македонија, додаваме + 6 часа и младата месечина на 01. јануари 2014 настапила во 12:14 часот.

januari, 2014

fevruari, 2014

mart, 2014

april, 2014

maj, 2014

juni, 2014

juli, 2014

avgust, 2014

septemvri, 2014

oktomvri, 2014

noemvri, 2014

dekemvri, 2014
Коментари

коментари