Категории

Импресиум

Главен и одговорен уредник
Сашо Јовановски

Редакција

Марко Марк
Драгица Томашевска
Марина Јовановска

Ивана Маркоска
Евдокија Стојановска

Социјални мрежи

Марија Ѓурчиновска

Фото
Драган Ристовски

Маркетинг

Кристина Поптрпева – [email protected]


Технички директор
Никола Николоски

Директор
Стефан Јовановски

Издавач
happiness.marketing

Адреса

Бродот на среќата